Thông qua chủ trương chuyển đổi đất làm cao tốc Bắc – Nam

Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.

HanoiTV

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/thong-qua-chu-truong-chuyen-doi-dat-lam-cao-toc-bac--nam-d203032.html