Thông qua Luật trưng cầu ý dân: Hiện thực hóa quy định của Hiến pháp

Gốc
Chiều 25/11, Quốc hội đã thông qua Luật Trưng cầu ý dân. Đây là văn bản pháp lý có giá trị cao nhất nhằm hiện thực hóa quy định về trưng cầu ý dân tại Hiến pháp 2013.

Điều 29, Hiến pháp 2013 ghi rõ: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân . Như vậy, kể từ ngày 1/7/2016 khi Luật trưng cầu ý dân có hiệu lực quyền được biểu quyết của công dân khi Nhà nước trưng cầu ý dân sẽ được hiện thực hóa.

Thông qua Luật trưng cầu ý dân: Hiện thực hóa quy định của Hiến pháp - Ảnh 1

Luật trưng cầu ý dân ra đời là hiện thực hóa quy định ghi trong Hiến pháp 2013.

Điều 6 của Luật quy định Quốc hội sẽ xem xét trưng cầu ý kiến nhân dân về 4 vấn đề:

1. Toàn văn Hiến pháp hoặc một số nội dung quan trọng của Hiến pháp;

2. Vấn đề đặc biệt quan trọng về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, về quốc phòng, an ninh, đối ngoại có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của quốc gia;

3. Vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước;

4. Vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.

Theo quy định của luật, cuộc trưng cầu ý dân hợp lệ phải được ít nhất ba phần tư tổng số cử tri cả nước có tên trong danh sách cử tri đi bỏ phiếu.

Nội dung trưng cầu ý dân được quá nửa số phiếu hợp lệ tán thành có giá trị thi hành; đối với trưng cầu ý dân về Hiến pháp phải được hai phần ba số phiếu hợp lệ tán thành.

Về kết quả trưng cầu ý dân, luật quy định, kết quả trưng cầu ý dân có giá trị quyết định đối với vấn đề đưa ra trưng cầu ý dân và có hiệu lực kể từ ngày công bố. Mọi cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân phải tôn trọng kết quả trưng cầu ý dân.

Các chủ thể được đề nghị trưng cầu dân ý là Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất là một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định việc trưng cầu ý dân.

Tạ Giang

Tin nóng

Tin mới