* UBND Q.3, TP.HCM cho biết có 26 hộ dân tại chung cư 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3 sẽ được đền bù với giá 85 triệu đồng/m2 (bao gồm tiền áp giá đền bù và tiền hỗ trợ của chủ đầu tư).