Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn như sau: