SGDCK TP.HCM đã có Công văn số 215/SGDHCM-TV và Quyết định số 33/QĐ-SGDHCM cùng ngày 30 tháng 1 năm 2008 gửi Công ty chứng khoán Mê Kông để đình chỉ 01 Đại diện giao dịch của Công ty này trong thời hạn 3 tháng do vi phạm lỗi nhập lệnh không đúng quy trình và giao dịch thỏa thuận lô chẵn.