Các trường hợp biếu, tặng, cho, thừa kế chứng khoán (không phải quan hệ giữa các thành viên trong gia đình), người nhận sẽ phải nộp 0,1% giá trị giao dịch theo biểu phí mới vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư 27/2010.

Giá trị giao dịch chuyển nhượng được xác định bằng mức giá tham chiếu của cổ phiếu (tại ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán thực hiện chuyển quyền sở hữu) nhân với lượng cổ phiếu thực hiện chuyển nhượng. Mức phí 0,1% cũng được áp dụng với các trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán khác không qua hệ thống của các Sở Giao dịch chứng khoán. Cũng theo biểu phí mới, các tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc liên quan đến các nghiệp vụ của thị trường giao dịch chứng khoán đều phải nộp phí theo quy định. Trong đó, phí đăng ký niêm yết lần đầu là 10 triệu đồng một công ty niêm yết (không bị thu trong trường hợp chuyển đăng ký niêm yết giữa các Sở giao dịch chứng khoán), phí đăng ký niêm yết bổ sung là 5 triệu đồng mỗi lần niêm yết bổ sung. Long Hưng