Để đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục về đăng ký quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xử lý tài sản nhà nước bị thu hồi; thanh lý, chuyển nhượng tài sản nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 35/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước.

Thu hồi tài sản Nhà nước bị sử dụng sai mục đích,