Thu hồi về ngân sách gần 200 triệu đồng

Gốc
Năm 2016, Thanh tra thị xã Đông Triều, Quảng Ninh đã triển khai thực hiện 5 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua đó, phát hiện 2/11 đơn vị vi phạm; kiến nghị giảm trừ quyết toán hơn 37,8 triệu đồng, thu hồi về ngân sách hơn 198 triệu đồng.

Đồng thời, Thanh tra thị xã đã thực hiện 1 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) đối với 6 đơn vị trên địa bàn; tiếp tục đôn đốc và tham mưu cho Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kết luận thanh tra, kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân và tập thể liên quan.

Trong năm, thị xã đã tiếp 166 lượt với 238 công dân, có 2 đoàn đông người; tiếp nhận 73 đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Đến nay, đã giải quyết xong 11 đơn KN, đạt 100 %; đã giải quyết 1/2 đơn TC và 42/60 đơn kiến nghị, phản ánh.

Thời gian tới, Thanh tra thị xã Đông Triều sẽ tăng cường thanh tra trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư XDCB, quản lý tài chính ngân sách; tăng cường thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra và tích cực tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC...

Trọng Tài

Tin nóng

Tin mới