SGTT - Theo cục Đầu tư nước ngoài, bộ Kế hoạch và đầu tư, vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) hai tháng đầu năm 2010 đạt hơn 1,78 tỉ USD, bằng 27,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó, có 88 dự án được cấp phép mới với vốn đăng ký hơn 1,61 tỉ USD (giảm 40,2% về vốn và giảm 42,5% về số dự án so với cùng kỳ năm trước). Vốn đăng ký bổ sung đạt 165,2 triệu USD. Vốn đăng ký giảm nhưng vốn thực hiện ước đạt 1,1 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2009.

T.H