Theo báo cáo của Bộ Tài chính, với số thu ngân sách trong tháng 2/2014 đạt trên 49.000 tỷ đồng, thì hai tháng đầu năm, thu ngân sách đã đạt trên 129.000 tỷ đồng, tăng khoảng 12,9% so với cùng kỳ năm 2013, tương đương khoảng 16,6% dự toán.

Trong số này, thu nội địa ước tính là trên 93.000 tỷ đồng, bằng 17,3% dự toán cả năm.

Một trong những khoản thu đóng góp lớn vào số thu hai tháng đầu năm là khoản 1.800 tỷ đồng cổ tức được chia năm 2013 của phần vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn Nhà nước. Ngoài ra, ngân sách cũng thu được 2.100 tỷ đồng số thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa được gia hạn nay đến kỳ phải nộp.

Mức thu ngân sách nói trên được Bộ Tài chính đánh giá là đạt khá về tiến độ thực hiện, chủ yếu là nhờ kinh tế các tháng cuối năm 2013 và đầu năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực. Trong khi đó, hai tháng đầu năm, chi ngân sách đạt trên 150.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện tương đương gần 15% dự toán năm.

P.V