Thu nội địa trừ dầu thô tăng 20,03%

Gốc
Theo báo cáo của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, 6 tháng đầu năm 2016, tổng thu tính cân đối ngân sách do ngành Thuế thực hiện ước đạt 96.661 tỷ đồng, bằng 49,37% dự toán, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tính cân đối trừ dầu là 89.614 tỷ đồng, đạt 50,46% dự toán, tăng 20,03% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh được 57.904 tỷ đồng, đạt 49,40% dự toán, tăng 17,57% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 64,61% trên số thu nội địa tính cân đối trừ dầu thô.

Các khoản thu tăng so với cùng kỳ là: Thuế thu nhập cá nhân tăng 14,88%; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước tăng 126,59%; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước tăng 138,49%; thuế bảo vệ môi trường tăng 158,02%; lệ phí trước bạ tăng 29,10%…

Xét theo các thành phần kinh tế, khu vực kinh tế Nhà nước đóng góp cho ngân sách 11.608 tỷ đồng, đạt 39,32% dự toán, giảm 5,85% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thu được 24.041 tỷ đồng, đạt 49,37% dự toán, tăng 20,59%. Khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh nộp ngân sách 22.255 tỷ đồng, đạt 57,06% dự toán, tăng 31,03% so với cùng kỳ năm 2015.

Đánh giá theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, các ngành có số thu nộp (không tính thuế thu nhập cá nhân) đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ là: Bảo hiểm tăng 58,11%; địa ốc tăng 71,79%; chứng khoán tăng 83,46%... và các ngành có số nộp giảm so cùng kỳ là: Vận tải giảm 15,57%; giáo dục đào tạo giảm 16,96%...

Trong 3 loại thuế chính của khu vực kinh tế, thuế tiêu thụ đặc biệt có tỷ lệ tăng cao nhất 28,23%, tiếp đến là thuế gia trị gia tăng tăng 14,82% và sau cùng là thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo đơn vị thu, TP HCM có 11 chi cục thuế quận, huyện có tổng số thu ngân sách đạt trên 70,85% dự toán và có 7 chi cục thuế quận, huyện có số thu khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt trên 61,55% dự toán cả năm.

KC

Tin nóng

Tin mới