Hỏi:

Thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất Hiện nay công ty tôi đang chuẩn bị nhập khẩu đối với màn hình máy tính. Tôi muốn hỏi thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất? R>Hiện nay công ty tôi đang chuẩn bị nhập khẩu đối với màn hình máy tính. Tôi muốn hỏi thủ tục hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất? Trả lời: Theo điểm 1 khoản XII mục 2 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan quy định về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất thì: "Hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất chỉ được làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu, hàng hóa khi tái xuất có thể làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập hoặc cửa khẩu tái xuất; trường hợp nếu hàng hóa tạm nhập, tái xuất là hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu thì phải lưu giữ trong khu vực cửa khẩu nhập, phải làm thủ tục tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu tạm nhập hàng."