Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện để Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả với Bộ Thông tin Campuchia.