Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới

Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (Ban Chỉ đạo 264) tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 16-3-2022 của Ban TVTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam (gọi tắt là cuộc vận động) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: tăng cường công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về cuộc vận động trong tình hình mới; hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước; phát triển thị trường, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, phân phối và tiêu dùng hàng Việt Nam và địa phương; thúc đẩy sử dụng ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ trong nước có chất lượng tốt. Đồng thời, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và trong tỉnh có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được người tiêu dùng ưa thích.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng, địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, trong tỉnh có nhiều thành tích trong cuộc vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo, ban vận động 264 các cấp…

Hải Quân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202208/thuc-hien-cuoc-van-dong-nguoi-viet-nam-uu-tien-dung-hang-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-3130898/