Thực hiện nghiêm công khai tài chính

Gốc
Một trong những nguyên nhân dẫn đến tiêu cực, tham nhũng, lãng phí hiện nay là do việc công khai tài chính thực hiện chưa nghiêm túc và không đúng quy định. Chính vì sự mập mờ hoặc không công khai tài chính của một số cơ quan, đơn vị và sự yếu kém, tiêu cực trong công tác kiểm tra, thanh tra về tài chính đã tạo điều kiện thuận lợi cho những kẻ thoái hóa, biến chất có cơ hội thực hiện hành vi tiêu cực, tham nhũng mà không bị phát hiện, xử lý kịp thời.

Làm tốt việc công khai tài chính sẽ giúp cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị biết được những khoản thu - chi tài chính của đơn vị mình. Từ đó, cán bộ, đảng viên có cơ sở so sánh, đối chiếu xem có đúng pháp luật, đúng mục đích hay không. Bên cạnh đó, việc công khai tài chính còn giúp cho các cơ quan quản lý cấp trên theo dõi, nắm bắt được việc thu - chi tài chính, tình hình chi tiêu của đơn vị cấp dưới một cách chính xác, đúng pháp luật. Điều này sẽ góp phần hạn chế tình trạng một số cá nhân đứng đầu cơ quan, đơn vị điều hành, quản lý cơ quan nhà nước theo kiểu gia đình, tùy tiện, nể nang, dễ dãi, nhất là đối với những nơi mà vai trò của tổ chức đảng, đoàn thể không phát huy tác dụng hoặc bị vô hiệu hóa. Công khai tài chính có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, lãng phí, bởi vì theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ thì hiện nay phần lớn các cơ quan nhà nước đều đã thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính. Do vậy, nếu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị không gương mẫu, không giữ được phẩm chất đạo đức mà có hành vi vụ lợi cá nhân thì tham nhũng sẽ rất khó kiểm soát. Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần triển khai thực hiện nghiêm việc công khai tài chính, kiểm tra tài chính theo đúng quy định của pháp luật. Việc này sẽ góp phần rất lớn trong việc hạn chế, phòng ngừa và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng một cách có hiệu quả.

Tin nóng

Tin mới