Thực hiện tiêu chí chợ kinh doanh APTP tại các xã, phường trên địa bàn

Gốc
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc thực hiện tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm (APTP) tại các xã, phường trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Cụ thể, cho phép UBND thị xã Nghi Sơn chuyển việc xây dựng tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm tại phường Mai Lâm, phường Hải Thượng và xã Hải Hà sang thực hiện tiêu chí cửa hàng kinh doanh thực phẩm đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, bổ sung 11 chợ tại 11 xã, phường thuộc thị xã vào danh sách chợ tạm trên địa bàn tỉnh đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

UBND thị xã Nghi Sơn khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng xã, phường an toàn thực phẩm năm 2021, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao; đồng thời chỉ đạo UBND phường Mai Lâm, phường Hải Thượng và xã Hải Hà thực hiện tốt quy định về vệ sinh môi trường, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chí về an toàn thực phẩm của các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại các chợ của xã, phường này.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Nghi Sơn thực hiện tốt việc xây dựng tiêu chí chợ kinh doanh thực phẩm.

BĐT

Nguồn Thanh Hóa http://baothanhhoa.vn/an-toan-thuc-pham/thuc-hien-tieu-chi-cho-kinh-doanh-aptp-tai-cac-xa-phuong-tren-dia-ban/135809.htm