Những tụ điểm “phố vẫy” mặc dù liên tục bị truy quét nhưng chúng như ao bèo tấm, dạt ra một chút rồi lại… sôi động và tinh vi hơn trước.