Trúng mùa, được giá, gạo VN đang gặp nhiều thuận lợi trên thị trường thế giới. Đây là thời cơ để xây dựng thương hiệu mang tầm quốc tế cho hạt gạo VN