Thương tiếc Giáo sư Cao Xuân Hạo

ND - Nhà văn Thúy Toàn viết: GS Cao Xuân Hạo mất đi đột ngột là tổn thất lớn lao đối với nền văn hóa Việt Nam đang trên đà phát triển, chứ không chỉ riêng nền dịch thuật văn học, cũng như ngôn ngữ học nước nhà.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107563&sub=134&top=43