Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2008, và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2009.