Trong quý II/2013, MPC báo lãi hơn 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 2,3 tỷ đồng. Chi phí tài chính trong quý II giảm mạnh.

Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú MPC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2013 với doanh thu 2.229 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6,03 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu của MPC tăng nhưng lợi nhuận gộp giảm. Nhờ giảm chi phí tài chính nên lãi trước thuế lớn gấp 2,8 lần cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, Minh Phú đạt 3.730 tỷ đồng doanh thu, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế là 23,9 tỷ đồng, giảm hơn 60% so với cùng kỳ.

Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý II/2013 của MPC
Đơn vị: Tỷ đồng

Nguồn Dân Việt