Hình ảnh độc đáo nhưng không hiếm trong mùa gặt ở vùng đất ngập nước Nho Quan – Ninh Bình.

Ảnh dự thi của tác giả Xuẩn Thủy.

Xuân Thủy