TT - Việc tiền đồng tăng giá so với USD kéo dài đã bắt đầu "thấm" vào các doanh nghiệp. Trong khi các nhà xuất khẩu đứng ngồi không yên thì các nhà nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng bán nội địa lại... rung đùi.