Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiền Giang: Chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn

Theo ông Đặng Văn Tuấn, Quyền Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2021- 2025, các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang tập trung hỗ trợ phát triển ngành nghề và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, giải quyết công ăn việc làm cho người lao động và tạo chuyển dịch trong cơ cấu sản xuất nông thôn.

Theo đó, trọng tâm là hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu biểu, phát triển sản phẩm; hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật…

Theo lãnh đạo Sở Công thương, tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu của Chương trình khuyến công, huy động tốt các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp và dịch vụ khuyến công trên địa bàn, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Qua đó, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng và của địa phương.

V.Học

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tien-giang-chu-dong-chuyen-doi-co-cau-kinh-te-nong-thon-5657119.html