Unit 3 -" What time is it?" là bài học sẽ cung cấp cho quí vị một số từ mới thông dụng và cách nói giờ... Đây là bài học đánh d»»