Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4862/UBND-KSTT chỉ đạo về việc thực hiện một số nhiệm vụ nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh năm 2019.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của UBND phường Phan Đình Phùng (T.P Thái Nguyên). Ảnh: T.L

Theo đó, để kịp thời tăng cường các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là đối với các sở, ban, ngành trực tiếp tham mưu với UBND tỉnh về Chỉ số CCHC tập trung rà soát những lĩnh vực, tiêu chí có nguy cơ hạn chế, mất điểm để có giải pháp khắc phục. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Thường xuyên cập nhật, kịp thời đăng tải, công khai đầy đủ thông tin về thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

UBND cấp huyện đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện liên thông các TTHC về lĩnh vực tư pháp - hộ tịch; đất đai; lao động, thương binh và xã hội bảo đảm đúng quy định.

Sở Nội vụ - cơ quan thường trực về CCHC - đôn đốc các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện; chuẩn bị tốt cho việc tự chấm điểm Chỉ số CCHC của tỉnh năm nay; cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

Sở Thông tin - Truyền thông: Rà soát các nhiệm vụ CCHC đang thực hiện và chưa thực hiện được giao năm 2019; tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; khẩn trương triển khai thực hiện một cửa điện tử tại 7 sở, ngành và kết nối với hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh, công khai kết quả giải quyết hồ sơ TTHC theo yêu cầu...

Nam Hà

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/tiep-tuc-cai-thien-nang-cao-chi-so-cai-cach-hanh-chinh-267550-205.html