Tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt

Tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt s4