Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Gốc
Chiều 14-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở (sau đây gọi tắt là BCĐ Trung ương) tổ chức Hội nghị tổng kết việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng BCĐ Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó trưởng BCĐ Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng BCĐ Trung ương; Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng BCĐ Trung ương; Hà Ngọc Anh, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ Trung ương.

Hội nghị đánh giá: Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương mới ban hành, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018. Cùng với đó, tập trung đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng như giám sát cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các cơ quan, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy ước, hương ước phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn. Công tác tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra, sơ kết, tổng kết và kiện toàn BCĐ tiếp tục được các cấp ủy quan tâm. Hoạt động của BCĐ Trung ương và nhiều địa phương có nhiều đổi mới, nhất là trong công tác tuyên truyền, kiểm tra và tổ chức hội nghị chuyên đề. BCĐ các cấp đã phối hợp với chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở ở các loại hình cơ sở dần đi vào nền nếp. Nhận thức về dân chủ, thực hành dân chủ và kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực.

Quang cảnh hội nghị.

Việc thực hiện tốt QCDC ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; dân chủ trong sinh hoạt, quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp không ngừng được phát huy; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng; góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm qua; đồng thời ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, phát biểu tại hội nghị. Đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh việc tiếp tục phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp cơ sở nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế, sức mạnh trong nhân dân; đưa việc thực hiện QCDC ở cơ sở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội. Cùng với đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ; đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 bảo đảm thực chất, hiệu quả; tuyên truyền, tập huấn và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP; thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị BCĐ Trung ương tiếp tục chỉ đạo và theo dõi, nắm tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chương trình công tác, kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở đạt hiệu quả, chất lượng...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH