Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi sở hữu giai đoạn 2021-2025

Đây là nội dung tại Quyết định 22/2021/QĐ-TTg về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025. Quyết định 22/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 19/8/2021.

Theo đó, Quyết định 22 ban hành danh mục Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn theo ngành, lĩnh vực (xem chi tiết tại Phụ lục).

- Đối với doanh nghiệp đáp ứng Tiêu chí thì thực hiện theo các hình thức: tiếp tục duy trì là công ty TNHH một thành viên; cổ phần hóa; chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

- Doanh nghiệp không hoạt động trong ngành, lĩnh vực thuộc Tiêu chí phân loại thì sử dụng một trong các tiêu chí sau để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn:

+ Sản xuất xi măng chiếm thị phần từ 30% trở lên, trong đó có khai thác các mỏ nguyên liệu thuộc địa bàn trọng yếu về an ninh quốc phòng;

+ Trồng và chế biến cao su hoặc cà phê tại các địa bàn chiến lược; miền núi; vùng sâu; vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh;

+ Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích có tỷ trọng doanh thu từ hoạt động công ích trên tổng doanh thu của doanh nghiệp 03 năm liên tiếp liền kề trước thời điểm xem xét chuyển đổi đạt từ 50% trở lên.

+ Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc; có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển KT-XH của ngành, địa phương trong từng thời kỳ.

- Các DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước không đáp ứng quy định Tiêu chí phân loại thì thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg nêu rõ, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm rà soát, xây dựng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước đáp ứng tiêu chí phân loại theo ngành, lĩnh vực thực hiện theo các hình thức: tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; cổ phần hóa; chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thoái vốn nhà nước.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước không hoạt động trong ngành, lĩnh vực đáp ứng tiêu chí phân loại nêu trên đề xuất chủ trương chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn và tỷ lệ vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước không đáp ứng quy định tất cả các tiêu chí phân loại trên thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn theo hướng Nhà nước không nắm giữ cổ phần, vốn góp.

Thanh Xuân

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/tieu-chi-phan-loai-doanh-nghiep-nha-nuoc-chuyen-doi-so-huu-giai-doan-2021-2025-82194.htm