Tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 -2026

Gốc
Ngày 27/4, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026 ký Nghị quyết số 74/NQ-UBBC về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.
0:00 / 0:00
0:00

Báo Bắc Giang đăng tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021-2026.

Mời bạn đọc xem chi tiết tiểu sử tóm tắt của các đại biểu tại đây:

Đơn vị Bầu cử số 1

Đơn vị Bầu cử số 2

Đơn vị Bầu cử số 3

Đơn vị Bầu cử số 4

Đơn vị Bầu cử số 5

Đơn vị Bầu cử số 6

Đơn vị Bầu cử số 7

Đơn vị Bầu cử số 8

Đơn vị Bầu cử số 9

Đơn vị Bầu cử số 10

Đơn vị Bầu cử số 11

Đơn vị Bầu cử số 12

Đơn vị Bầu cử số 13

Đơn vị Bầu cử số 14

Đơn vị Bầu cử số 15

Đơn vị Bầu cử số 16

Đơn vị Bầu cử số 17

Đơn vị Bầu cử số 18

Đơn vị Bầu cử số 19

Nguồn Bắc Giang http://baobacgiang.com.vn/bg/bau-cu-dbqh-hdnd-cac-cap/358213/tieu-su-tom-tat-cua-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-tinh-bac-giang-nhiem-ky-2021-2026.html