Tìm công cụ benchmark Windows Experience Index ở đâu trên Windows 8/8.1?

Gốc
(GenK.vn) - Công cụ benchmark đánh giá hiệu năng Windows Experience Index bị giấu khá kín trên Windows 8/Windows 8.1.

Windows Experience Index là công cụ benchmark được Microsoft lần đầu tiên trên Windows Vista. Nó giúp bạn kiểm tra hiệu năng của 5 thành phần khác nhau trên máy tính : chip xử lí, bộ nhớ, đồ họa, đồ họa game, ổ cứng.

Trên Windows 8.1, Microsoft đã quyết định loại bỏ công cụ này. Tuy nhiên, thực chất thì Windows Experience Index chỉ bị loại bỏ giao diện đồ họa mà thôi, còn công cụ này vẫn tồn tại trên HĐH Windows mới nhất. Nếu muốn sử dụng, bạn sẽ phải nhập một vài dòng lệnh theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Mở command prompt dưới quyền quản trị (administrator), nhập lệnh "winsat prepop" rồi ấn Enter. Công cụ benchmark sẽ tự chạy và lưu kết quả trên PC dưới dạng file XML.

- Bước 2: Mở Windows Powershell dưới quyền quản trị, nhập "Get-WmiObject -Class Win32_WinSAT" rồi ấn Enter. Powershell sẽ giúp phân tích các kết quả trong file XML và hiển thị kết quả dưới giao diện đồ họa cho bạn:

CPUScore là điểm hiệu năng của CPU
D3DScore là điểm đồ họa 3D của hệ thống
DiskScore: Điểm hiệu năng ổ cứng
GraphicsScore: Điểm đồ họa.
MemoryScore: Chấm điểm bộ nhớ.

Tin nóng

Tin mới