Dự kiến cần khoảng 7.200 tỷ đồng để thực hiện đề án quy hoạch thủy lợi phục vụ tìm kiếm giải pháp chống ngập lụt Thành phố Hồ Chí Minh.