TÌM HIỂU NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA LỄ VU LAN

Gốc
Lễ Vu lan là một lễ của Phật giáo, có vai trò quan trọng, thể hiện ân cha mẹ, vốn là ân đầu tiên trong 'tứ đại trọng ân' của nhà Phật, hướng đến mục đích văn hóa có tính nhân văn sâu sắc của người Việt là Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Ở Việt Nam, Lễ Vu Lan được tiếp biến với tín ngưỡng, văn hóa bản địa sâu sắc và sáng tạo. Chúng ta cần gìn giữ và phát huy mặt tích cực của ngày Lễ này, cũng như ý nghĩa giáo dục của văn hóa Phật giáo trong tiến trình hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.