Trong bài học về lái xe an toàn, bạn luôn được hướng dẫn về các nguyên tắc sử dụng tín hiệu của xe.