Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định về nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ...

12 liên quan

Nhân sự mới Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND TP.HCM

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự của Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND TP.HCM.

12 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự Ban Cơ yếu Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh.

12 liên quan

Bổ nhiệm nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh

Bổ nhiệm nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

12 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND TP Hồ Chí Minh.

12 liên quan

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm, phê chuẩn nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND TP.HCM.

12 liên quan

Nhân sự 2 cơ quan

Nhân sự 2 cơ quan

Thủ tướng Chính phủ vừa có các quyết định về nhân sự Ban cơ yếu Chính phủ và UBND thành phố Hồ Chí Minh.

12 liên quan