Khẩn trương nghiên cứu phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Khẩn trương nghiên cứu phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

7 liên quan

Nghiên cứu phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Phó Thủ tướng Trịnh Ðình Dũng vừa có ý kiến về Ðề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

7 liên quan

Sớm có phương án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Sớm có phương án quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản...

7 liên quan

Thống nhất phương án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Thống nhất phương án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 7824/VPCP-CN về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài...

7 liên quan

Sớm hoàn thiện phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Sớm hoàn thiện phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ...

7 liên quan