Những kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương trong ba tuần đầu tháng 10 năm 2020

Những kết quả công tác của Ban Tổ chức Trung ương trong ba tuần đầu tháng 10 năm 2020

Trong ba tuần đầu tháng 10-2020, Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực tham mưu, phục vụ Tiểu ban Nhân sự,...

74 liên quan

Phần thứ hai: Tổng kết thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Sau Đại hội XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi...

74 liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 1
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 2
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương - Ảnh 3

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Sáng 20/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III chính thức khai...

74 liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội...

74 liên quan

Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng ủy khối Doanh nghiệp TW đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh...

74 liên quan

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối Doanh...

74 liên quan

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu lần thứ...

74 liên quan

Dựa vào Dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

Dựa vào Dân để xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước

Đảng phải thực sự dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đây là vấn...

74 liên quan

Giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các...

74 liên quan

TP HCM: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền

TP HCM: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày 18/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã Nghị quyết, trong đó, nhấn...

74 liên quan

Tham mưu hiệu quả, phục vụ đắc lực

Tham mưu hiệu quả, phục vụ đắc lực

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh 'Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được...

74 liên quan

Xây dựng Đảng được tập trung toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực

Xây dựng Đảng được tập trung toàn diện, đạt nhiều kết quả tích cực

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy triển khai thực hiện...

74 liên quan

Mỗi độ tháng 10 về...

Mỗi độ tháng 10 về...

Mỗi độ tháng 10 về, những người đã và đang làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trên khắp mọi miền Tổ quốc...

74 liên quan

Tản mạn chuyện nghề tổ chức xây dựng Đảng

Tản mạn chuyện nghề tổ chức xây dựng Đảng

Tháng 10 này, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống. Đó là quãng đường dài...

74 liên quan

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 14/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng...

74 liên quan

Tham mưu đắc lực công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tham mưu đắc lực công tác tổ chức xây dựng Đảng

Trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong...

74 liên quan

'Người làm nghề tổ chức phải có Tâm và Tầm'

'Người làm nghề tổ chức phải có Tâm và Tầm'

Nhiều người biết đến ông Lê Huy Ngọ với hình ảnh một Tư lệnh Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bởi...

74 liên quan

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 17

Ngày 14-10, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng...

74 liên quan

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị

Hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị

Phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Tổ chức Xây dựng Đảng 90 năm qua, trong suốt quá trình hình thành...

74 liên quan

Phát huy truyền thống 90 năm, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Phát huy truyền thống 90 năm, xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới

Sau 8 tháng kể từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 14-10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp...

74 liên quan

Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ ''then chốt của then chốt''

Gương mẫu thực hiện nhiệm vụ ''then chốt của then chốt''

Trong hơn 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội, ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố đã có...

74 liên quan

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng TP Cần Thơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng TP Cần Thơ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới

74 liên quan

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ...

74 liên quan

Chủ động, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu

Chủ động, trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu

Thời gian qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã làm tốt công tác tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về...

74 liên quan

Hiệu quả 6 đề án quan trọng về xây dựng Đảng

Hiệu quả 6 đề án quan trọng về xây dựng Đảng

Bám sát các quan điểm đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị...

74 liên quan

Giao ban các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Giao ban các ban xây dựng Đảng, đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy

Ngày 13/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban các ban...

74 liên quan

Học Bác: Thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Học Bác: Thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người...

74 liên quan

Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng

Phát huy tốt vai trò cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng

Trải qua 90 năm, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Quảng Ninh luôn nêu...

74 liên quan

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng

Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt kết quả quan trọng

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020...

74 liên quan

Tự hào truyền thống 90 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Tự hào truyền thống 90 năm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng

90 năm qua, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, góp phần tích cực vào sự...

74 liên quan

Đảng bộ Bộ GTVT: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

Đảng bộ Bộ GTVT: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ lớn

Đảng bộ Bộ GTVT tập trung hoàn thành nhiệm vụ quý IV và cả năm 2020, chú trọng công tác đảm bảo an toàn dịp...

74 liên quan

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng
Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 1
Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 2
Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh 3

Phát huy truyền thống 90 năm, tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

Cùng với lịch sử vẻ vang 90 năm ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác tổ chức xây dựng Đảng của Đảng bộ...

74 liên quan

Nghị quyết Trung ương 4 với công tác nhân sự nhiệm kỳ mới - Bài 4: Mạnh dạn thí điểm các mô hình mới

Nghị quyết Trung ương 4 với công tác nhân sự nhiệm kỳ mới - Bài 4: Mạnh dạn thí điểm các mô hình mới

Nhiệm kỳ vừa qua, Quảng Ninh là địa phương đi đầu, có nhiều đổi mới, đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh...

74 liên quan

Bốn nhóm kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng

Chín tháng năm 2020, công tác xây dựng Ðảng của thành phố Hà Nội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,...

74 liên quan

Đà Nẵng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Đà Nẵng xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh… được xác...

74 liên quan

Tích cực tham mưu hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

Tích cực tham mưu hoàn thành Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương

74 liên quan

Tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10-2020

Tập trung hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương trong tháng 10-2020

Sáng 2-10, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung...

74 liên quan

Tích cực tham mưu hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

Tích cực tham mưu hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương

Sáng 2 - 10, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng để...

74 liên quan

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quan tâm siết chặt kỷ luật, kỷ...

74 liên quan