Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm...

23 liên quan

Điểm mới về thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Điểm mới về thi, cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ...

23 liên quan

Đình chỉ kinh doanh đại lý thuế không đủ điều kiện

Đình chỉ kinh doanh đại lý thuế không đủ điều kiện

Theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế,...

23 liên quan

Người hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải cập nhật kiến thức về thuế thường niên

Người hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế phải cập nhật kiến thức về thuế thường niên

Đây là một trong những điểm mới quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ...

23 liên quan

Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Kiểm tra kinh doanh, hành nghề dịch vụ của đại lý thuế

Có hiệu lực từ ngày 12/3/2021, Thông tư số 10/2021/TT-BTC, hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục...

23 liên quan

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế trong trường hợp nào?

Đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế đối với đại lý thuế trong trường hợp nào?

Trường hợp đại lý thuế không đáp ứng được điều kiện 'có ít nhất 2 người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch...

23 liên quan

Nhân viên đại lý thuế được hành nghề khi nào?

Nhân viên đại lý thuế được hành nghề khi nào?

Nội dung này được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý...

23 liên quan

Thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có quy định mới

Thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế có quy định mới

Tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế, Bộ Tài chính sửa...

23 liên quan

Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về...

23 liên quan

Từ ngày 12/3/2021, bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế

Từ ngày 12/3/2021, bắt buộc công khai thông tin về đại lý thuế

Đây là yêu cầu bắt buộc được quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày...

23 liên quan

Hướng dẫn mới quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hướng dẫn mới quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về...

23 liên quan

Hàng năm phải thực hiện cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hàng năm phải thực hiện cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư 10/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế thay thế...

23 liên quan

Những trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Những trường hợp nào bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Ngày 26/1/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm...

23 liên quan

Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Những điểm mới trong hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ...

23 liên quan

06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

06 trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/1/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục...

23 liên quan

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế?

Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý hành nghề dịch vụ làm thủ tục...

23 liên quan

Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Điều kiện thi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế

Điều 4, Thông tư số 10/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/01/2021 hướng dẫn chi tiết về việc tổ...

23 liên quan