Thị xã Nghi Sơn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ

Thị xã Nghi Sơn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cán bộ

Ban Chỉ đạo 35 thị xã Nghi Sơn vừa tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;...

17 liên quan

Vận dụng quan điểm của V.I.Lê nin để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vận dụng quan điểm của V.I.Lê nin để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của...

17 liên quan

Nam Định: Nhiều hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nam Định: Nhiều hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục bám sát Kế hoạch số 68...

17 liên quan

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Ảnh 1
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Ảnh 2
Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Ảnh 3

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản,...

17 liên quan

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày 6/4, Sư đoàn 3 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Tổng cục Chính trị...

17 liên quan

600 đại biểu dự Hội nghị an ninh, an toàn mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

600 đại biểu dự Hội nghị an ninh, an toàn mạng và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

17 liên quan