Bài 10: Nhận thức mới về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng

Bài 10: Nhận thức mới về nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo để...

39 liên quan

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Sẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Sẽ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Những kết quả và hạn chế trong giáo dục và đào tạo của nhiệm kỳ Đại hội XII đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa...

39 liên quan

Bài 8: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Bài 8: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng khẳng định, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết...

39 liên quan

Bài học về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới

Trong tiến trình 35 năm đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được coi là vấn đề 'then chốt', bảo đảm cho...

39 liên quan

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Ngày 22/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội thảo khoa học 'Quán triệt, vận dụng...

39 liên quan

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Xác định rõ mối quan hệ giữa 'Độc lập, tự chủ' và 'Hội nhập quốc tế'

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Xác định rõ mối quan hệ giữa 'Độc lập, tự chủ' và 'Hội nhập quốc tế'

Văn kiện Đại hội Đảng XIII xác định phải nâng cao năng lực nội tại mới có thể hội nhập thành công, tránh lệ...

39 liên quan

Bài 5: Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, con người

Bài 5: Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, con người

Kết hợp chặt chẽ, hợp lý phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, con người là vấn đề được Báo...

39 liên quan

Tám điểm mới trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 5 năm 2021-2025

Tám điểm mới trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 5 năm 2021-2025

Những kết quả và hạn chế trong giáo dục và đào tạo của nhiệm kỳ Đại hội XII đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh...

39 liên quan

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Ngày 22-4, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức hội thảo khoa học 'Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại...

39 liên quan

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Vận dụng quan điểm Đại hội XIII của Đảng vào nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo

Ngày 22-4, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Quán triệt, vận dụng quan điểm Đại hội...

39 liên quan

Bài 4: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Bài 4: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Một trong những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII là khẳng định tính kế thừa, sự nhất quán trong...

39 liên quan

Bài 3: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Bài 3: Phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, lĩnh vực kinh tế được đề cập đến chủ yếu ở 3 báo cáo: Báo...

39 liên quan

Tọa đàm 'Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Tọa đàm 'Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Cuốn sách chắt lọc, tổng hợp những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII, trọng tâm là Báo cáo...

39 liên quan

Bài 2: Ấn tượng về quan điểm phát triển kinh tế - xã hội

Bài 2: Ấn tượng về quan điểm phát triển kinh tế - xã hội

Một trong những nội dung trọng tâm, ấn tượng, có ý nghĩa quan trọng trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII...

39 liên quan

Tọa đàm giới thiệu sách 'Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Tọa đàm giới thiệu sách 'Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'

Chiều 19.4, tại Đường Sách TP.HCM, NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm giới thiệu sách Những...

39 liên quan

Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững

Hoàn thiện thể chế phát triển bền vững

Lần đầu tiên, trong báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đề cập vấn đề 'thể chế phát triển bền vững',...

39 liên quan

Các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Những điểm mới nổi bật

Các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Những điểm mới nổi bật

LTS: Những ngày này, các cấp ủy Đảng thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội đang tập trung thực hiện Chỉ thị số...

39 liên quan

Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

Tiếp tục đổi mới công tác thông tin đối ngoại góp phần triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội XIII

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác TTĐN đã có nhiều nỗ lực đổi mới, sáng tạo phù hợp với tình...

39 liên quan

Đối thoại với dân để nhận được những góp ý chân thành với Đảng

Đối thoại với dân để nhận được những góp ý chân thành với Đảng

Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh là bài học xuyên suốt lịch sử của...

39 liên quan

Điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Điểm mới trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030

Theo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở định hướng phát triển đất nước, chiến lược phát...

39 liên quan

Tính khoa học, hiện thực của Văn kiện Đại hội XIII - Sự thật khách quan bác bỏ các luận điệu xuyên tạc

Tính khoa học, hiện thực của Văn kiện Đại hội XIII - Sự thật khách quan bác bỏ các luận điệu xuyên tạc

Hệ thống quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đại hội XIII, với những cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc,...

39 liên quan

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng

Việc bổ sung 'năng lực cầm quyền' vào nội dung 'nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng' nhấn...

39 liên quan

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

39 liên quan

Sách về điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Sách về điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

'Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng' giúp cán bộ, đảng viên và bạn đọc có cơ sở nghiên...

39 liên quan

Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đội ngũ báo chí Thủ đô

Hà Nội quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến đội ngũ báo chí Thủ đô

Sáng 9/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và...

39 liên quan

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đánh giá, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và...

39 liên quan

Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là tất yếu khách quan

Xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại là tất yếu khách quan

Nghiên cứu văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng ta thấy phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân...

39 liên quan