Tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước

Tăng tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước

Đại diện nhiều doanh nghiệp nhà nước cho rằng đang bị mất đi tính tự chủ, khiến doanh nghiệp không dám đầu...

16 liên quan

Vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vai trò chủ sở hữu

Vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vai trò chủ sở hữu

Việc xác định vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đang còn có nhiều cách hiểu khác nhau và được quy định...

16 liên quan

Nhà nước cũng chỉ là cổ đông, cần trao sự linh hoạt cho cấp quản lý doanh nghiệp

Nhà nước cũng chỉ là cổ đông, cần trao sự linh hoạt cho cấp quản lý doanh nghiệp

Định chế và cách thức thực hiện quyền chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đang có quá nhiều tầng nấc,...

16 liên quan

Hiến kế chính sách quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hiến kế chính sách quản lý vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Trong 5 năm qua, quá trình triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất,...

16 liên quan

Hiệu quả đầu tư của Nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường

Hiệu quả đầu tư của Nhà nước phải thực hiện theo nguyên tắc thị trường

Nâng cao hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp phải đột phá từ khái niệm đầu tư vốn Nhà nước trong...

16 liên quan

Cần 'bình đẳng hóa' quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

Cần 'bình đẳng hóa' quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước

Tại hội thảo 'Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp' do Bộ...

16 liên quan

Kiện toàn chính sách quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Kiện toàn chính sách quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Trong 5 năm qua, một số chủ trương, quan điểm chỉ đạo và hệ thống pháp luật có liên quan đến việc quản lý,...

16 liên quan

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Ngày 07/04/2021, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo 'Luật Quản...

16 liên quan

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hoàn thiện khung pháp lý về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

16 liên quan