CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG BẦU CỬ

Theo quy định tại Điều 62, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định...

23 liên quan

Diễn đàn cử tri trẻ Đắk Lắk với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Diễn đàn cử tri trẻ Đắk Lắk với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Cử tri trẻ đã được thông tin về những nội dung trọng tâm liên quan đến cuộc bầu cử như: Hiến pháp, Luật Bầu...

23 liên quan

Vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thực hiện như thế nào?

Vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thực hiện như thế nào?

Người tham gia ứng cứ đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được quyền vận động bầu cử với những hình thức...

23 liên quan

4 nguyên tắc bầu cử

4 nguyên tắc bầu cử

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu...

23 liên quan

Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Bốn nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND

Tại Điều 7 của Hiến pháp năm 2013 và Điều 1 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân...

23 liên quan

Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Bố Trạch: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 28-4 tại xã Hưng Trạch, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bố Trạch đã tổ chức hội...

23 liên quan

Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên tuyền bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Cầu Giấy đẩy mạnh tuyên tuyền bầu cử trong công nhân viên chức lao động

Tuyên truyền để mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm vững những nội dung chính của Luật bầu cử...

23 liên quan

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Sáng nay (15/4), Công đoàn Viên chức Thành phố đã phối hợp với Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị phổ biến...

23 liên quan

Nhơn Trạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trước bầu cử

Nhơn Trạch tuyên truyền phổ biến pháp luật trước bầu cử

Để các cán bộ, người dân địa phương hiểu biết thêm về quyền và nghĩa vụ của bản thân nên huyện Nhơn Trạch...

23 liên quan