Nghị quyết miễn nhiệm, bầu một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Nghị quyết miễn nhiệm, bầu một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội

Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết bầu, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

7 liên quan

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành các Nghị quyết bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn...

7 liên quan

Công bố 21 Nghị quyết của Quốc hội và 4 nghị quyết của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 21 Nghị quyết của Quốc hội và 4 nghị quyết của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa công bố 21 Nghị quyết của Quốc hội và 4 nghị quyết...

7 liên quan

Công bố 25 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố 25 nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội vừa công bố 21 Nghị quyết của Quốc hội và 4 nghị quyết...

7 liên quan

Phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Phê chuẩn bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Trưởng Ban công tác đại biểu

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn...

7 liên quan