Tin vắn chứng khoán ngày 28/5

Gốc
(24h) - Những thông tin đáng chú ý ngày 28/5/2010 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) đăng ký bán 248.000 cổ phiếu, đăng ký mua 248.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ là 1.348.438 cổ phiếu, chiếm 7,7% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Traphaco (mã TRA-HOSE) đăng ký bán 220.000 cổ phiếu; đăng ký mua 220.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 723.705 cổ phiếu, chiếm 7,1% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (mã OPC-HOSE) đăng ký bán 254.900 cổ phiếu; đăng ký mua 254.900 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 584.901 cổ phiếu, chiếm 7,1% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã DCL-HOSE) đăng ký bán 232.310 cổ phiếu; đăng ký mua 232.310 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 632.310 cổ phiếu, chiếm 6,5% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, Quỹ đầu tư chứng khoán y tế Bản Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (mã IMP-HOSE) đăng ký bán 250.000 cổ phiếu; đăng ký mua 250.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 734.280 cổ phiếu, chiếm 6,3% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 1/6/2010 - 31/7/2010, bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt Hàn (mã VHG-HOSE) đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 100.007 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ. * Từ ngày 1/6/2010 - 1/8/2010, ông Nguyễn Thanh Phong - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long (mã HLG-HOSE) đăng ký mua 80.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 100.000 cổ phiếu, nhằm đầu tư. * Từ ngày 5/2/2010 - 5/5/2010, ông Lê Doãn Cường, em bà Lê Thị Tiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán hết 4.270 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đạt được giá cổ phiếu như kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 4.270 cổ phiếu, chiếm 0,014% vốn điều lệ. * Từ ngày 31/5/2010 - 31/7/2010, ông Lê Doãn Cường, em bà Lê Thị Tiến - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (mã LSS-HOSE) đăng ký bán tiếp 4.270 cổ phiếu, nhằm phục vụ nhu cầu tài chính gia đình. * Ngày 24/5/2010, bà Phạm Thị Liên, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đăng ký bán 60.000 cổ phiếu nhưng không bán được do giá SC5 trên thị trường chưa đạt giá mục tiêu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 549.780 cổ phiếu, chiếm 5,32% vốn điều lệ. * Từ ngày 3/6/2010 - 3/8/2010, bà Phạm Thị Liên, cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đăng ký bán tiếp 60.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 489.780 cổ phiếu, chiếm 4,74% vốn điều lệ, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 31/5/2010 - 30/7/2010, ông Nguyễn Xuân Hồng, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (mã SC5-HOSE) đăng ký bán 110.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 506.100 cổ phiếu, chiếm 4,904% vốn điều lệ, nhằm giải quyết việc gia đình. * Hội đồng Quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông qua kế hoạch mua 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính năm 2009. * Từ ngày 20/3/2010 - 20/5/2010, Quỹ Tầm nhìn SSI và Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE) đăng ký mua 668.395 cổ phiếu, đăng ký bán 417.653 cổ phiếu, đã mua 55.470 cổ phiếu, đã bán 241.520 cổ phiếu, nguyên nhân không mua/bán hết là do biến động của thị trường dẫn đến những thay đổi trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như trong mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. * Từ ngày 20/3/2010 - 20/5/2010, Quỹ tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng miền Nam (mã SSC-HOSE) đăng ký mua 671.590 cổ phiếu, đăng ký bán 671.590 cổ phiếu; đã mua 110.180 cổ phiếu, đã bán 20.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đã đăng ký là do biến động của thị trường dẫn đến những thay đổi trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như trong mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, số cổ phiếu nắm giữ là 761.770 cổ phiếu, chiếm 7,62% vốn điều lệ. * Từ ngày 17/3/2010 - 17/5/2010, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Quỹ Đầu tư Cân bằng Prudential (mã PRUBF1-HOSE) đăng ký mua 2.088.585 chứng chỉ quỹ; đăng ký bán 2.088.585 chứng chỉ quỹ, đã mua 89.000 chứng chỉ quỹ; đã bán 117.160 chứng chỉ quỹ, nguyên nhân không mua hết là do biến động của thị trường dẫn đến những thay đổi trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như trong mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, số chứng chỉ quỹ nắm giữ là 4.149.010 chứng chỉ quỹ, chiếm 8,29% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. * Ngày 21/5/2010, bà Triệu Phi Yến, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần đường Biên Hòa (mã BHS-HOSE) đã mua 258.780 cổ phiếu, chiếm 5,21% vốn điều lệ. * Từ ngày 20/3/2010 - 20/5/2010, Quỹ Tầm nhìn SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương (mã NSC-HOSE) đăng ký mua 258.691 cổ phiếu, đăng ký bán 155.215 cổ phiếu, đã mua 53.000 cổ phiếu, đã bán 2 cổ phiếu. Nguyên nhân không thực hiện hết số lượng đã đăng ký là do biến động của thị trường dẫn đến những thay đổi trong quá trình thực hiện giao dịch cũng như trong mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, số cổ phiếu nắm giữ là 570.380 cổ phiếu, chiếm 7,12% vốn điều lệ. * Ngày 26/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn nhắc nhở Công ty Cổ phần Bê Tông 620 - Châu Thới (mã BT6-HOSE) về việc chậm nộp báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2010 và nhắc nhở lần thứ 2 về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2009. * Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HOSE) thông báo ông Trịnh Quốc Minh là người được Công ty Cổ phần Gạch Men Chang Yih ủy quyền làm nhân viên công bố thông tin của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih. * Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến (mã PHT-HOSE) thông báo được gia hạn giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng đến hết ngày 4/7/2010. * Ngày 27/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc niêm yết 30 triệu cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp dầu khí Việt Nam tại HNX với giá trị chứng khoán niêm yết là 300 tỷ đồng. * Ngày 25/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) được niêm yết bổ sung 7,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 75 tỷ đồng. * Ngày 26/5/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vật liệu Điện và Viễn thông Sam Cường (mã SMT-HNX) được niêm yết 2,5 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 25 tỷ đồng. * Từ ngày 28/5/2010 - 19/7/2010, ông Nguyễn Văn Thới - Trưởng phòng Xây dựng cơ bản Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương Mại TNG (mã TNG-HNX) đăng ký mua 15.000 cổ phiếu, nhằm bổ sung chứng khoán TNG. * Từ ngày 31/5/2010 - 31/7/2010, ông Phạm Trung Lân - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 9 (mã VE9-HNX) đăng ký bán 37.400 cổ phiếu, giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 27/5/2010 - 20/6/2010, ông Trần Việt Sơn - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Thăng Long (mã STL-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu sẽ nắm giữ lên 40.000 cổ phiếu. * Từ ngày 1/4/2010 - 19/5/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (mã SDT-HNX) đã bán hết 39.000 cổ phiếu quỹ. * Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 21 (mã V21-HNX) nhất trí thay đổi một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty với giá trị sản xuất kinh doanh đạt 609,505 tỷ đồng; doanh thu thuần đạt 466,078 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 15,237 tỷ đồng. * Ngày 18/5/2010, bà Lê Thị Ánh Tuyết, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) đã mua 337.100 cổ phiếu, tương đương với 6,742% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 337.100 cổ phiếu, tương đương với 6,742% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành. * Từ ngày 2/4/2010 - 2/5/2010, ông Lê Văn Trung - Phó tổng giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm (mã CTN-HNX) đã bán 10.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nứm giữ còn 30 cổ phiếu, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. * Từ ngày 5/3/2010 - 10/5/2010, ông Nguyễn Văn Cường - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) đã bán 2.500 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 2.500 cổ phiếu. * Từ ngày 15/3/2010 - 15/4/2010, ông Trần Văn Tài - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu. * Từ ngày 11/3/2010 - 11/5/2010, ông Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu. * Từ ngày 11/3/2010 - 8/5/2010, ông Nguyễn Anh Lam - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) đã bán 4.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 4.000 cổ phiếu. * Từ ngày 4/2/2010 - 4/3/2010, bà Hoàng Thị Huệ, vợ ông Nguyễn Anh Lam - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (mã S74-HNX) đã bán hết 3.000 cổ phiếu. * Từ ngày 27/4/2010 - 20/5/2010, ông Nguyễn Mạnh Cường, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình (mã TBX-HNX) đã bán hết 57.700 cổ phiếu. * Từ ngày 28/4/2010 - 21/5/2010, Công ty Cổ phần Sông Đà 10, tổ chức có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 10.1 (mã SNG-HNX) đăng ký bán 115.100 cổ phiếu, nhưng không bán được do không đạt kỳ vọng về giá, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 915.100 cổ phiếu. * Từ ngày 12/5/2010 - 21/5/2010, ông Thái Bá Tuấn - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng điện Vneco 9 (mã VE9-HNX) đã bán 40.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 83.322 cổ phiếu. * Từ ngày 22/4/2010 - 19/5/2010, Nguyễn Hồng Việt, con ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đã bán hết 10.000 cổ phiếu. * Từ ngày 20/4/2010 - 8/5/2010, Nguyễn Hưng Dũng, con ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đã bán hết 10.000 cổ phiếu. * Từ ngày 29/4/2010 - 22/5/2010, Phạm Thị Minh Anh, con ông Nguyễn Tiến Hưng - Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (mã AMV-HNX) đã bán hết 35.000 cổ phiếu. * Từ ngày 22/4/2010 - 19/5/2010, Công ty Cổ phần Đầu Tư Sài Gòn Thương Tín, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (mã SAF-HNX) đã bán 100.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 132.100 cổ phiếu, tương đương với 4,88% trên vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. * Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (mã SHS-HNX) thông báo bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển thị trường được ủy quyền là Người công bố thông tin của công ty thay cho ông Vũ Đức Trung kể từ ngày 1/6/2010. * Công ty Chứng khoán Liên Việt (LVS) thông báo ông Trịnh Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Nguyễn Hoài Anh kể từ ngày 25/5/2010. * Công ty Chứng khoán Thăng Long thông báo tên viết tắt mới của công ty là TLS. * Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Lý – Phó tổng giám đốc kiêm giữ chức Giám đốc Chi nhánh Hà Nội kể từ ngày 24/5/2010.

Tin nóng

Tin mới