Tin vắn

Gốc
TT - Theo qui hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin VN đến năm 2020, năm 2015 toàn bộ học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và 80% học sinh các trường tiểu học được học tin học, 100% giáo viên các cấp có thể sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ cho giảng dạy.

Tin nóng

Tin mới