Trước đây để đánh giá tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp (CN) hằng tháng, Tổng cục Thống kê chủ yếu dựa vào chỉ tiêu "giá trị SXCN theo giá cố định" và đạt được kết quả nhất định. Nhưng thống kê CN hằng tháng hiện nay, cả về hệ thống chỉ tiêu và phương pháp tính có nhiều hạn chế.