Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Tính chuyên nghiệp của văn học hiện đại

Báo Công An Nhân Dân
Gốc

Nghị quyết của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật (NQ 23/NQTW): "Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới" đã cảnh báo chính xác với các cấp quản lý văn nghệ và văn nghệ sỹ một trong những "yếu kém, khuyết điểm" của hoạt động văn học nghệ thuật: "Tình trạng nghiệp dư hóa các hoạt động văn học nghệ thuật chuyên nghiệp có chiều hướng tăng lên".

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/12/105713.cand