Tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức

Sáng 11/8, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cũng truyền trực tuyến hội nghị đến các điểm cầu huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Trong chương trình hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các văn bản: Thông báo số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị kết luận về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng số biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Quán triệt những nội dung trọng tâm của Kết luận số 40-KL/TW, ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, xem xét đề nghị của Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị và đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026, Bộ Chính trị kết luận: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Giai đoạn 2021-2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị chưa thực hiện giảm đủ 10% biên chế giai đoạn 2016-2021, thì phải đồng thời vừa thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2026, vừa phải tiếp tục thực hiện chỉ tiêu tinh giản biên chế giai đoạn 2016-2021. Những nơi thực hiện vượt chỉ tiêu giai đoạn 2016-2021, thì phần vượt được tính vào kết quả thực hiện giai đoạn 2022-2026.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế ở địa phương, cơ quan, đơn vị; trực tiếp quản lý biên chế được giao, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế cho các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị trực thuộc bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã nhấn mạnh thêm một số lưu ý trong các văn bản mới triển khai về công tác tổ chức, cán bộ, biên chế. Đồng thời, yêu cầu ban thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh cần tổng hợp, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương để xin ý kiến chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện trong cả nước.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/chinh-tri/202208/giai-doan-2021-2026-tinh-gian-it-nhat-5-bien-che-can-bo-cong-chuc-957439/