Tình hình thu hút FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021

Gốc
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20/4/2021 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 12,25 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

T. Anh

Nguồn Tài Chính http://tapchitaichinh.vn/info-media/infographics-tinh-hinh-thu-hut-fdi-vao-viet-nam-trong-4-thang-dau-nam-2021-333633.html