Sáng nay (21/10), tại Hội trường lớn UBND tỉnh Lào Cai, đã diễn ra hội nghị triển khai Chỉ thị số 37 của Bộ Chính trị về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Đồng chí Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chủ trì hội nghị. Đến dự có đông đủ các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành của tỉnh; cùng lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc. Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Quang Vinh, Bí thư Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp và các tổ chức Đảng, thực hiện nghiêm túc nội dung các công việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy và tổ chức Đảng nghiên cứu quán triệt sâu sắc Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh coi trọng chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Các cấp ủy Đảng xây dựng văn kiện, nội dung Đại hội Đảng từ cấp cơ sở lên cấp tỉnh tập trung đánh giá đúng thực trạng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cấp mình nhiệm kỳ qua. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đối với công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015, phải thực hiện đúng quy chế, quy trình, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ. Vì mục tiêu lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành mới, thông qua Đại hội Đảng sắp xếp lại bộ máy HĐND, UBND các cấp. Độ tuổi phải theo đúng hướng dẫn của Trung ương và quan trọng là phải đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc, cán bộ khoa học kỹ thuật, đưa vào Ban chấp hành. Trong quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện của đại hội, các cấp ủy Đảng có vấn đề phát sinh báo cáo ngay với Tỉnh ủy xem xét và quyết định. Các cấp ủy Đảng cơ sở lãnh đạo và chỉ đạo tốt các chủ trương thí điểm Đại hội Đảng cơ sở trực tiếp bầu Ban thường vụ, Bí thư, Phó bí thư. Trong quá trình chuẩn bị tiến hành đại hội, các cấp ủy coi trọng công tác tư tưởng, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát động phong trào thi đua các Bí thư chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ thành tích chào mừng đại hội Đảng. Các cấp ủy Đảng, phấn phấn đấu đến tháng 5 năm 2010 là tổ chức Đại hội Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh sẽ tổ chức trong tháng 10/2010./.